Vợt Cầu Lông VS Kirin 80 - Kỳ lân trắng (hàng nội địa)